POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU, HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ a BOZP

Jsme významným výrobcem netkaných textilií, které dodáváme svým zákazníkům z České republiky a dalších zemí Evropy a světa. Vedení společnosti si uvědomujeme rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu výrobků, dodací termín a cenu při respektování požadavků na bezpečnost a ochranu životního prostředí a úsporu energie. Pro naplnění těchto požadavků a zajištění neustálého rozvoje prosperující společnosti byl zaveden integrovaný systém řízení a vedením společnosti vyhlášena POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU, HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ a BOZP

Zákazníci

 • budujeme se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 • dodáváme objednané množství v dohodnutém termínu a v požadované kvalitě
 • nabízíme výrobky s nízkým dopadem na životní prostředí a energetické zdroje

Dodavatelé

 • budujeme s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 • provádíme transparentní výběrová řízení
 • při nakupování a komunikaci s dodavateli klademe důraz na ochranu životního prostředí, nízkou energetickou náročnost a zohledňujeme jejich přístup k bezpečnosti a zdraví při práci

Zaměstnanci

 • zajišťujeme dostatek kvalifikovaných a odpovědných zaměstnanců, podporujeme jejich rozvoj a způsobilost pro dosažení vysoké úrovně kvality práce
 • chráníme zdraví zaměstnanců a věnujeme se účinné prevenci při předcházení úrazů
 • zvyšujeme povědomí zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí a dopadu všech činností a výrobků na životní prostředí
 • zvyšujeme povědomí zaměstnanců v oblasti snižování energetické náročnosti a dopadu všech činností a výrobků na využití energie
 • zvyšujeme povědomí zaměstnanců v oblasti BOZP a dopadu všech činností na BOZP
 • podporujeme motivaci a návrhy zaměstnanců na zvyšování kvality, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zvyšování energetické hospodárnosti

Technologie a infrastruktura

 • aktivně a řádně spravujeme a udržujeme stávající technologie, budovy, podporujeme jejich obnovu a zavádění nových technologií s ohledem na dlouhodobé plnění požadavků na kvalitu výroby, bezpečnost práce, ochranu životního prostředí a energetickou hospodárnost, které budou přínosem pro zákazníky i naši organizaci
 • optimalizujeme logistické toky materiálů a výrobků v organizaci s cílem zvýšení energetické hospodárnosti a snížení celkové energetické náročnosti našich výrobků
 • maximálně využíváme a rozvíjíme informační systém pro řízení zdrojů, snižování energetické náročnosti a zajištění ochrany životního prostředí

Okolní prostředí

 • aktivně spolupracujeme se státními orgány, orgány samosprávy a ostatními zainteresovanými stranami
 • podílíme se na podpoře veřejně prospěšných aktivit
 • pravidelně vyhodnocujeme rizika ve všech oblastech, předcházíme jim, odstraňujeme je, nebo snižujme na přijatelnou úroveň
 • snižujeme rizika poškození a zátěže životního prostředí
 • upřednostňujeme a provádíme činnosti s nižší energetickou náročností
 • snižujeme rizika poškození zdraví a všechny činnosti provádíme s maximálním ohledem na vysokou úroveň bezpečnosti práce

Produkty

 • využíváme pouze takové suroviny a vstupní materiály, které jsou bezpečné pro člověka a životní prostředí při jejich manipulaci, skladování a zpracování
 • vyvíjíme pouze takové výrobky, které jsou bezpečné pro člověka a životní prostředí v celém jejich životním cyklu, tedy manipulaci při výrobě, skladování, transportu, užití u zákazníka, celé době životnosti a při likvidaci a recyklaci
 • využíváme pouze balení a způsob dopravy s maximálním ohledem na šetrnost k životnímu prostředí, bezpečnost práce a energetickou náročnost
 • důsledně hodnotíme rizika spojená s výrobkem ve všech fázích jeho životního cyklu a vytváříme bezpečnostní listy a návody na použití

Vedení společnosti se zavazuje:

 • dodržovat výše uvedené zásady politiky kvality, environmentu, hospodaření s energií a BOZP
 • plnit právní požadavky a další požadavky, ke kterým se organizace zavázala
 • neustále zlepšovat integrovaný systém řízení
 • zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky jako prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví
 • otevřeně komunikovat bezpečnostní, kvalitativní a energetická témata a dopady našich činností
 • poskytovat dostatečné finanční, personální a technické zdroje a informace pro neustálý rozvoj integrovaného systému řízení
 • poskytovat dostatečné finanční, personální a technické zdroje a informace nezbytné k dosahování cílů a cílových hodnot v celém integrovaném systému řízení
 • vyvíjet a dodávat pouze výrobky, které jsou bezpečné pro člověka a životní prostředí v celém jejich životním cyklu
 • komunikovat tuto politiku s pracovníky a zajistit jejich spoluúčast na jejím uplatňování

CERTIFIKACE

Výrobky pravidelně testujeme jak u nás, tak i v nezávislých laboratořích. Kvalitu našich materiálů rovněž zajišťuje vyspělý systém kontrol. Systém řízení jakosti je v RETEXu certifikován podle norem
ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 45001, ISO 50001, OEKO – TEX Standard 100 a IRIS Certification® Conformity assessment:2020 and based on ISO/TS 22163:2017
Naše textilie také úspěšně procházejí řadou zákaznických auditů.