Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

Naše společnost zřídila vnitřní oznamovací systém a přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení jednoduše podat a sledovat. S přijatým oznámením se může seznámit pouze příslušná osoba. Veškeré poskytnuté informace jsou proto v naprostém bezpečí.

Retex Sablova

Příslušná osoba:

MARIKA SABLOVÁ

Telefon: +420 515 209 516

E-mail: sablova@retex.cz

Tyto kontaktní údaje neslouží k přijímání oznámení. Oznámení lze podat způsoby uvedenými níže.

Možnosti podání oznámení

V souladu se Zákonem umožňujeme podat oznámení písemně, ústně nebo osobně.

1. Písemně

Prostřednictvím oznamovacího formuláře na adrese www.nntb.cz/c/retex. Oznámení lze sledovat na https://www.app.nntb.cz/cs/check v sekci Zkontrolovat oznámení, po zadání unikátního klíče, který získáte po odeslání oznámení.

2. Ústně

Můžete využít tzv. hlasovou zprávu, kterou nahrajete přímo v oznamovacím formuláři na adrese www.nntb.cz/c/retex.

3. Osobně

Příslušné osobě do 14 dnů po domluvě na výše uvedených kontaktech. Příslušná osoba o takovém oznámení vyhotoví protokol.

Female hands using laptop keyboard closeup. Home office concept
Close up view of female hands put together as in prayer in the office. Focused concentrated job applicant is nervous waiting for interview, businesswoman collecting thoughts before important meeting

Co je považováno za oznámení dle Zákona?

Pokud upozorníte na jednání, které:

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
  3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech stanovených Zákonem (např. finanční služby, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí aj.).

Ochrana osobních údajů

Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních a uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

Hand using laptop computer with virtual screen and document for online approve paperless quality assurance and ERP management concept.
Cropped view of businesswomen reading document. Closeup shot of female finger pointing at page. Business concept

Externí oznamovací kanál

Oznámení můžete podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Více informací včetně oznamovacího formuláře naleznete na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/.

Vyloučení

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

cool young-man cross-gesture
digital composite of laptop with communication graphics